Palvelumme

Asianajopalvelumme kattavat keskeisimmät yritysten ja yksityishenkilöiden oikeudelliset tarpeet. Erityisinä painopistealueina ovat liikejuridiikka, oikeudenkäynnit, pesänselvitys-, perinnönjako- ja muut perhevarallisuusasiat, pääomarahasto-, rahastoyhtiö- ja muut rahoitus-, sijoitus- ja varainhoitoasiat, sopimusasiat, talousrikosasiat, tuotevastuuasiat sekä urakkasopimus- ja urakkariita-asiat.

Liikejuridiikka

Liikejuridiikkaan kuuluvat ne oikeudelliset kysymykset, joita yrittäjä tai yritys kohtaa toiminnassaan. Liike­juridiikan pal­veluita tarjoavan asia­najajan on hallittava usean oikeuden­alan kysy­myksiä ja vankka kokemus ja liike-elämän ymmärrys ovat tärkeitä. Olemme ol­leet toteut­tamassa lukui­sia yritys­muodon muut­tamisia, ja­kau­tumisia, sulautu­misia, liike­toiminta­siirtoja sekä sukupolven­vaihdoksia. Lisäksi toimimme usein lupa-asioiden, sopimus­suhteiden sekä rahoitus- ja vakuus­kysymysten parissa.

Osaa­misemme ja koke­muksemme ovat käytettävissä laa­jem­missakin liike­toimintaa kartoit­tavissa kes­kusteluissa.

Varainhoitoasiat

Meillä on osaamista ja ymmärrystä rahoitus-, sijoitus- ja varainhoitomarkkinoista, niitä ohjaavista säännöksistä ja markkinoiden toimintamekanismista. Tunnemme myös vakuutuspohjaiset tuotteet, kapitalisaatiosopimukset ja tiedonantovelvoitteeseen liittyvät kysymykset. Olemme myös neuvoneet sekä palveluntarjoajia että sijoittajia ristiriita­tilanteissa ja auttaneet sovintoratkaisun löytymisessä.

Avustamme tarvittaessa koko pääomarahaston perustamisen vaatiman sopimuskokonaisuuden laatimisessa ja mielellämme tarjoamme koko oikeudellisen kokonaisuuden ammattitaidolla ja kilpailukykyisesti.

Sopimusasiat

Sopimukset ja niiden hahmottaminen ovat keskei­sessä mer­kityksessä sekä liike-elämässä että yksityistaloudessa. Ammatti­maisesti laa­dittu so­pimus tur­vaa etusi ongelma­tilanteissa, huono tai huolimaton sopimus saattaa johtaa turhiin ja kalliisiin riitatilanteisiin ja jopa oi­keuden­mene­tyksiin. Sopimusten laadinnassa ja niistä neuvoteltaessa on hyvä käyttää asiantuntija-apua. On edullisempaa maksaa sopimuksen laatimisesta kuin vasta riidan ratkaisemisesta.

Avus­tamme ja neu­vomme säännöl­lisesti asiak­kaitamme asiakir­jojen ja sopi­musten laadin­nassa. Avus­tamme myös eri­laisissa kaupan­käyntiin ja markki­nointiin liitty­vissä oikeu­dellisissa kysymyk­sissä kirjeen­vaihto- ja neuvot­telu­vai­heessa ja riidan sattuessa tuomioistuimissa.

Rakentaminen

Urakkasopimusasiat edellyttävät oikeudellista eri­kois­osaamista. Ennen sopimuksen allekirjoittamista useat am­mat­tilaiset ovat tutkineet ja lausuneet hankkeen teknisistä yksityiskohdista. Urakoitsija on ehkä osannut ajatella myös kokonaisuuden oikeudellisia ongelmia. Tilaaja sen sijaan on usein hah­mot­tanut han­ketta vain käyt­täjän tek­niseltä kan­nalta, vaikka kyseessä on jopa miljoonien eurojen moni­mutkainen oikeudellinen asia josta hal­litus on vastuussa.

Olemme perehtyneet rakennusurakkaan ja sen sopimuskiemuroihin. Oletpa asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai rakennusliikkeen toimitusjohtaja, ota ajoissa yhteyttä, mikäli joku rakennusurakan sopimusasia askarruttaa tai urakka on johtamassa erimielisyyksiin.

Perhevarallisuus

Perhevarallisuuteen liittyvät oikeudelliset ongelmat vaativat ammattilaisen apua. Eron tai kuolemantapauksen kohda­tessa on usein ratkaistava hankalia taloudellisia kysymyksiä ja mahdollisesti myös riitaisuuksia. Avustamme ositus-, pesänselvitys-, ja perinnönjakoasioissa neuvotteluissa, ositus- ja jakotoimituksissa ja tarvittaessa tuomio­istui­mes­sa. Mikäli pesänselvitys tai ositus ei osapuolten kesken lähde avoimesti, luontevasti ja sujuvasti kulkemaan, kannattaa harkita ulkopuolisen pesänselvittäjän hakemista.

Ositus- ja perintökysymyksiin sekä avopuolisoiden omaisuu­den erotteluun on mahdollista varautua laatimalla mm. avio­ehtosopimus, sopimus osituksen varalle, sopimus erottelun varalle tai testamentti. Lisäksi varsinkin perintöasioihin liittyy usein myös verotusasioiden huomioiminen.

Asianajotoimisto

Autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä useimmissa keskeisissä oikeudellisissa asioissa. Olemme hankkineet vuosikymmenten kuluessa merkittävän määrän oikeudellista osaamista, kokemusta ja arvokkaita yhteyksiä, jotka ovat asiak­kaamme käytettävissä. Tällä tiedolla ja kokemuksella ratkaisemme kulloinkin järkevimmällä tavalla asiakkaamme oikeudellisen ongelman. Edullista on usein oikeilla neuvoilla välttää kokonaan ongelmat.

Meille on tärkeätä toimintamme ehdoton luottamuksellisuus ja riip­pu­mat­tomuus. Olemme rehellisiä itsellemme ja päämiehelle ja käsittelemme myös mah­dol­liset ikävät asiat avoimesti. Tosiasiat kannattaa tunnustaa mah­dol­li­simman varhain ja rakentaa toiminta niiden varaan. Tämä ei tietenkään tar­koita rii­dassa luo­vut­tamista vaan kulujen oikeaa kohdentamista ja ajoittamista.

Yhteistyökumppanimme Suomessa ja maailmalla mahdollistavat myös pai­kal­lisosaamisen kaikkialla ja korkeatasoisen veroneuvonnan sekä kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut.

Asianajajamme on Suomen Asianajajaliiton jäsen ja noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja ja Asianajajaliiton sääntöjä sekä hyvää asianajotapaa.

Kokemus

Avoimuus

Luottamus

Tehokkuus

Jarmo Ellonen

Toimiston vastuuhenkilö, asianajaja Jarmo Ellonen on suorittanut juristitutkintonsa Helsingin yliopistossa vuonna 1983. Oman lakitoimiston hän perusti vuonna 1996. Suomen Asianajajaliiton jäsen Ellonen on ollut vuodesta 2001 lähtien.

Vuosina 1983 – 1995 hän on työskennellyt sekä asiantuntijatehtävissä että merkittävissä johtotehtävissä pankkiiriliikkeissä, pankeissa ja vakuutusyhtiössä. Hänellä on myös vankka kokemus liike-elämästä ja hallitustyöskentelystä etenkin rahoitus- ja sijoitusalan yrityksissä.

Ellonen toimii laajasti yritysten ja yrittäjien oikeudellisena neuvonantajana liikejuridiikan eri osa-alueilla etenkin yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa sekä yritysjärjestelyissä. Hän neuvoo ja avustaa sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä riitojen ehkäisyssä ja riitojen ratkaisussa sekä sovintoneuvotteluissa että tuomioistuimissa ja välimiesoikeuksissa.

Ellonen on viime vuosina avustanut päämiehiään myös laajoissa oikeudenkäynneissä koskien muun muassa asunto- ja kiinteistöriitoja, rakennusriitoja, tuotevastuuriitoja, työsopimusriitoja, vähemmistöosakkeiden lunastuksia, yhtiöoikeudellisia riitoja ja puolustanut päämiehiään koskien epäiltyjä talousrikoksia.

Ellonen toimii myös jatkuvasti pesänselvittäjänä, pesänjakajana ja avustajana sekä kuolinpesiä että avioero-osituksia ja avopuolisoiden omaisuuden erottelua koskevissa asioissa. Hänellä on pitkäaikainen ja syvällinen osaaminen perhevarallisuusoikeudesta.

Hänellä on lisäksi erityisosaamista ja pitkäaikaista kokemusta rahoitus- ja sijoitusmarkkinoista ja niitä ohjaavista säännöksistä. Pääomarahastot ja niiden sijoitustoiminta alkaen rahasto­yhtiöitten perustamisesta ja rahastoso­pimuksista kuuluvat tähän erityisosaamiseen. Samoin siihen kuuluvat myös kaikkein ajankohtaisimmat sijoitustuotteet kuten vakuutuspohjaiset tuotteet ja vaikkapa reaaliomaisuusrahastot.

Yhteistyökumppanit

Asianajotoimisto Ellonen Oy on vuosikymmenten kuluessa luonut toimivat ja luottamukselliset yhteydet useisiin asianajotoimistoihin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Samoin meillä on mahdollisuus konsultoida ja ohjata asiakkaidemme muun muassa verotukseen liittyviä vaativia toimeksiantoja tuntemiimme arvostettuihin tilintarkastusyhtiöihin ja varallisuuden hoitoon erikoistuneisiin yhtiöihin Suomessa ja kansainvälisesti. Tämä yhteistyöverkosto on asiakkaittemme tukena ja turvana tarvittaessa.

Filosofia

Yhteystiedot

Voit ottaa toimistoomme yhteyttä soittamalla, sähköpostilla tai alla olevalla lomakkeella. Keskuksemme palvelee arkisin kello 9:00 - 17:00.

Asianajotoimisto Ellonen Oy

Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 6
00130 Helsinki

Keskus: +358 40 7301869
Email: jarmo.ellonen@ellonenlaw.fi

Y-tunnus: 2199097-1

Oikeudellinen huomautus: Kotisivujen käyttäminen, viestin lähettäminen kotisivujen kautta tai automaattinen vastaus lähetettyyn viestiin ei vielä luo asianajaja-asiakas suhdetta. Luottamuksellisissa asioissa pyydämme ensimmäistä yhteydenottoa puhelimitse tai sopimalla tapaamisen.

Emme ota yksityishenkilöiden toimeksiantoja tapaamatta henkilökohtaisesti.